Stanovy

Ropáci on Tour z. s.

 platné k 28.4.2018

 

Kapitola I – Základní ustanovení

I.1. - Název zaregistrovaného spolku: Ropáci on Tour z.s. (dále také „spolek“).

I.2. - Sídlo zaregistrovaného spolku: ZS Ivana Hlinky, S. K. Neumanna 1598, Litvínov, PSČ 436 01.

I.3. - Spolek je založen v souladu s čl. 20 Listiny základních práv a svobod, vyhlášené pod č. 2/1993 Sb., a se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

I.4 - Spolek je právnickou osobou, která je způsobilá nabývat práva a povinnosti dle platných právních předpisů České republiky a svých vlastních stanov.

 

Kapitola II – Poslání a hlavní cíle

II. 1. - Základním cílem spolku je:

A – popularizace sportu, ledního hokeje především,

B – všeobecná podpora HC Verva Litvínov a.s.,

C – spolupráce s vedením klubu HC Verva Litvínov a.s. (zajišťování zájezdů na venkovní zápasy, pořádání setkání s hráči i představiteli klubu pro širokou veřejnost, propagování jednotlivých utkání a obecně podpora rozvoje hokeje ve městě Litvínov),

D – zodpovědné hospodaření s příjmy z členských příspěvků,

E – zajištění informovanosti svých členů o dění v klubu HC Verva Litvínov a.s..

 

II. 2. – Vedlejší hospodářská činnost spolku bude vykonávána na základě živnostenského oprávnění v následujících oblastech:

Výroba textilií, textilních výrobků, oděvů a oděvních doplňků, Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce, Zprostředkování obchodu a služeb, Velkoobchod a maloobchod, Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě, Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení, Fotografické služby, Provozování kulturních, kulturně vzdělávacích a zábavních zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí, Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti.

 

Kapitola III – Členové a členství

III. 1. - Členství ve spolku je dobrovolné.

III. 2. - Členstvím vznikají práva i povinnosti člena spolku, především však dodržovat stanovy a dbát o jeho dobré jméno.

III. 3. - Členem spolku se může stát každá fyzická osoba a to vyplněním předepsané přihlášky.  Fyzická osoba mladší osmnáct let se může stát členem spolku pouze tehdy, když k přihlášce doloží i písemný souhlas od svého zákonného zástupce.

III. 4. - O přijetí či nepřijetí uchazeče do spolku rozhoduje výkonný výbor spolku, kdy pro přijetí uchazeče za člena je třeba 2/3 hlasů všech členů výkonného výboru spolku. Je možné hlasovat o přijetí více členů najednou. Na členství není právního nároku. Každý přijatý člen obdrží kopii stanov v tištěné či elektronické podobě. Členství ve spolku vzniká dnem, ve kterém se konalo zasedání výkonného výboru, na němž byl uchazeč o členství přijat jako řádný člen spolku. Pokud členství nebude uděleno, bude o tom uchazeč o členství písemně či elektronicky vyrozuměn.

III. 5. - Zánik členství:

A – úmrtím člena,

B – vyloučením člena na základě rozhodnutí výkonného výboru (kapitola III. bod III. 6.),

C – doručením písemného oznámení člena výkonnému výboru,

D – ukončením činnosti spolku.

III. 6. - Výkonný výbor rozhoduje o vyloučení člena spolku, jestliže člen závažným způsobem porušuje své členské povinnosti (zejména neplatí členské příspěvky do stanoveného termínu) nebo poškozuje dobré jméno spolku (způsobí spolku škodu, poruší přepravní řád na zájezdech pořádaných spolkem, dopustí se trestné činnosti na akcích pořádaných spolkem), nebo hokejového klubu HC Verva Litvínov (zejména poruší-li návštěvní řád haly během sportovního zápasu a způsobí hokejovému klubu HC Verva Litvínov škodu). Pro vyloučení je nutné 2/3 hlasů všech členů výkonného výboru. Pro platnost takového rozhodnutí musí být rozhodnutí výboru ještě schváleno kontrolní komisí, která schvaluje rozhodnutí nadpoloviční většinou všech svých hlasů. Vyloučení je členovi oznámeno písemnou formou.

III. 7. - Proti rozhodnutí výkonného výboru o vyloučení se lze písemně odvolat do 7 dní ode dne doručení rozhodnutí. Odvolání se podává výkonnému výboru a rozhoduje o něm na svém nejbližším zasedání členská schůze. Pro potvrzení rozhodnutí výkonného výboru a kontrolní komise je třeba alespoň 1/3 hlasů přítomných členů spolku. Během odvolacího řízení je členství pozastaveno. Vyloučený člen nemá právo na vrácení svých finančních, duševních či majetkových příspěvků. Novou přihlášku si může podat nejdříve po uplynutí 2 let od data svého vyloučení. Vyloučený člen má právo podat příslušnému soudu návrh, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení. Svůj návrh musí soudu doručit ve lhůtě 3 měsíců ode dne, kdy bylo členovi doručeno rozhodnutí o vyloučení.

III. 8. – Členství zaniká dnem úmrtí člena spolku, dnem doručení písemného oznámení člena spolku, dnem ukončení činnosti spolku nebo dnem doručení usnesení výkonného výboru o vyloučení člena. 

 

Kapitola IV – Práva členů spolku

IV.1. -  Každý člen má přednostní právo účastnit se všech akcí pořádaných spolkem a požívat na nich veškerých výhod, které spolek poskytuje. Má rovněž právo kdykoliv a jakoukoliv formou předkládat všem orgánům spolku návrhy, podněty a připomínky týkající se činnosti spolku

IV.2. - Každý člen spolku je oprávněn účastnit se členských schůzí, od osmnácti let věku má pak právo hlasovat, volit a být volen do výkonných orgánů spolku. Všichni členové mají právo být nejméně 7 dní dopředu informováni pozvánkou o místě, termínu a času konání členské schůze a o jejím pořadu jednání. Pozvánka musí být písemná, může však mít elektronickou podobu (za pozvánku v elektronické podobě se považuje i zveřejnění na webových stránkách www.ropaciontour.cz)

IV.3. - Každý člen má právo být informován o stavu spolku, především tedy o jeho hospodaření. I k tomuto slouží transparentní účet spolku, který je členům spolku přístupný na požádání

IV.4. - Právem každého člena je důsledná ochrana jeho osobních údajů spolku v souladu se zákonem č. 101/2000 S., o ochraně osobních údajů. Veškeré osobní údaje slouží pouze pro vnitřní potřebu spolku a nesmí být šířeny mimo spolek s výjimkou partnera HC Verva Litvínov a.s

IV.5. - Každý člen má právo ukončit členství dle kapitoly III, bod 5., písmeno C.

 

Kapitola V – Povinnosti členů spolku

V.1. - Člen spolku je povinen dodržovat zásady chování dle těchto stanov, usneseními vydanými orgány spolku podle těchto stanov a svým konáním nepoškozovat jeho dobré jméno, stejně tak dobré jméno HC Verva Litvínov a.s.

V.2. - Každý člen je povinen platit v řádně stanovených termínech členské příspěvky. V případě nezaplacení do stanoveného data je členství až do vyrovnání pohledávky pozastaveno. Následně může být i člen ze spolku vyloučen dle kapitoly III. bod 6. Nárok na vrácení jakýchkoliv předchozích finančních či duševních a jiných materiálních příspěvků vůči spolku vyloučením zaniká. Termín pro zaplacení členských příspěvků stanoví výkonný výbor.

V.3. - Člen spolku je povinen výkonnému výboru nahlásit změny osobních údajů (telefon, e-mail, adresa), které jsou důležité pro řádnou evidenci

V.4. - Každý člen je povinen se řádně starat o majetek spolku, zejména jedná-li se o krátkodobé užívání (při zápasech bubny, vlajky atd.). V případě ztráty či poškození je povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit alespoň 2 členům výkonného výboru. Člen, který škodu způsobil, může být vyzván, aby škodu uhradil. O způsobu uhrazení a výši škody vždy rozhoduje výkonný výbor a ke schválení vymáhání náhrady dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, je třeba 2/3 hlasů všech členů výkonného výboru. Pro platnost takového rozhodnutí musí být rozhodnutí výboru ještě schváleno kontrolní komisí, která schvaluje rozhodnutí nadpoloviční většinou všech svých hlasů.

 

Kapitola VI – Členská schůze

VI.1. - Členskou schůzi tvoří členové spolku. Na členské schůzi má každý člen spolku jeden hlas (hlasování se může zdržet), musí však být starší osmnácti let (rozhodující je den konání členské schůze).

VI.2. - Členská schůze se koná dle potřeb spolku, minimálně však 1x ročně, ovšem i kdykoli, kdy je o to statutární orgán požádán minimálně 1/3 všech členů spolku. Zasedání členské schůze svolává předseda spolku jménem výkonného výboru. Oznámení o konání řádné členské schůze se zveřejňuje na oficiálních webových stránkách spolku www.ropaciontour.cz, nejpozději 7 dní přede dnem konáním členské schůze s uvedením místa, termínu a programu.

VI.3. - Členové členské schůze se prokazují dokladem totožnosti – kontrolováno na základě seznamu členů

VI.4. - Do výlučné pravomoci členské schůze patří:
A – schvalování stanov spolku a jejich změn,

B – schvalování usnesení členské schůze,

C – schvalování plánu činnosti spolku na kalendářní rok,

D – schvalování výroční zprávy o činnosti spolku za předchozí rok včetně zprávy o hospodaření,

E – odvolací řízení členů vyloučených rozhodnutím výkonného výboru,

F – volba členů výkonného výboru a kontrolní komise a jejich odvolávání,

G – odvolávání předsedy spolku,

H – revize hospodaření,

I – usnášení o zániku spolku,

J – schvalování výdajů spolku přesahujících částku 60.000, - Kč,

K – další věci, vyplývající z těchto stanov nebo na nichž se usnese členská schůze.

VI.5. - Záležitosti spolku schvaluje členská schůze usnesením. Je schopná se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina všech členů spolku. K usnesení členské schůze je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.

VI.6. - Nesejde-li se usnášeníschopná členská schůze, svolá předseda nejpozději do 14 dnů náhradní členskou schůzi, která je schopná se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů, pro přijetí usnesení je však potřeba souhlas alespoň nadpoloviční většiny přítomných členů. Rovněž na náhradní členskou schůzi bude jednotlivým členům poslána pozvánka podle kapitoly IV. bod 2. těchto stanov. Na náhradní schůzi budou projednávány záležitosti zařazené na program řádně svolané členské schůze.

VI-7. – Členská schůze má pravomoc na návrh nejméně 1/3 všech členů spolku odvolat člena výkonného výboru, je-li vysloven souhlas alespoň 2/3 přítomných členů spolku. Za stejných podmínek je možné odvolat člena kontrolní komise. Předsedu spolku je možné členskou schůzí odvolat pouze na návrh alespoň jedné poloviny všech členů spolku, přičemž musí být vysloven alespoň 2/3 souhlas přítomných členů spolku.

 

Kapitola VII – Výkonný výbor

VII. 1. - Výkonný výbor (dále také „výbor“) je sedmičlenný orgán a jeho funkčním obdobím jsou tři roky. Je nejvyšším orgánem spolku a také jeho statutárním orgánem. Předseda spolku je členem výboru a je jím volen.  Činnost výboru je řádně ukončena zvolením nového výboru, ke kterému dochází vždy na členské schůzi.

VII. 2. - Navrhovat kandidáty na členy výboru může jakýkoli člen spolku. Členy výboru volí členská schůze. Volby probíhají, je-li členská schůze usnášeníschopná. Členové výboru jsou voleni na základě rovného a tajného jednokolového způsobu hlasování. Další podrobnosti týkající se průběhu voleb členů výboru stanoví členská schůze usnesením. Člen výboru může být zvolen opakovaně. Uvolní-li se místo člena výboru v průběhu řádného funkčního období, je na uvolněné místo na nejbližší členské schůzi zvolen nový.

VII. 3. - Předseda spolku je volen členy výkonného výboru, ke zvolení je třeba nadpoloviční většina hlasů všech členů výkonného výboru. Funkční období je tříleté, předseda spolku může být odvolán dle ustanovení VI. 7. těchto stanov, taktéž se může funkce vzdát. V tom případě se na dalším zasedání výkonného výboru zvolí nový předseda spolku. Předseda spolku řídí činnost výkonného výboru. Zastupuje spolek navenek a může jednat jeho jménem. Jménem spolku dále samostatně jednají předsedou písemně pověření členové spolku v rozsahu písemného pověření.

VII. 4. - Výbor řídí spolek v období mezi členskými schůzemi. Činnost výboru je zejména následující:

A – připravuje a předkládá návrhy členské schůzi a shromažďuje pro ni veškeré podklady,
B – vede členskou evidenci, evidenci hospodaření a účetnictví, archivuje korespondenci,
C – vede oficiální webové stránky spolku,
D – pořizuje záznamy z jednání členské schůze,
E – přijímá nové členy, pozastavuje členství a rozhoduje o vyloučení dosavadních členů za podmínek stanovených v bodě III. 4. a III. 6. těchto stanov,
F – písemně zpracovává usnesení a rozhodnutí členské schůze a zveřejňuje je,
G – připravuje výroční zprávu o činnosti spolku za předchozí rok včetně zprávy o hospodaření,
H – předkládá návrh rámcového rozpočtu na další období,
I – navrhuje případné změny stanov,

J – přijímá usnesení výkonného výboru,
K – navrhuje další cíle činnosti.

 

VII. 5. - Další pravomoci výboru může stanovit členská schůze usnesením.

VII. 6. - Výkonný výbor je usnášeníschopný za účasti alespoň čtyř členů. Není-li stanoveno jinak, je k přijetí usnesení výkonného výboru třeba nadpoloviční většiny všech členů.

VII. 7. – Složení výkonného výboru k 28.4.2018 je následující:

A – Bc. Jan Ptáček - předseda

B – Jaroslav Šrotýř - člen

C – Josef Kulhánek - člen

D – Pavel Bláha - člen

E – Vratislav Bílek - člen

F – Petra Šídová - člen

G –  Martin Šruma - člen

 

Kapitola VIII – Kontrolní komise

VIII. 1. – Kontrolní komise je tříčlenný orgán. Její funkční období je identické s výkonným výborem. Shodný je i způsob volby jejích členů. Člen výkonného výboru nesmí být zároveň členem kontrolní komise.

VIII. 2. - Úkolem kontrolní komise je dohlížet na činnost výkonného výboru, zda je v souladu se stanovami a vnitřními předpisy. Dohlíží i na hospodaření. Kontrolní komise je oprávněna účastnit se jednání výkonného výboru, nehlasuje však na něm. O výsledcích své činnosti informuje členskou schůzi.

VIII. 3. – Kontrolní komise se schází dle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce.

VIII. 4. – Pro první volební období, počínající dnem zápisu spolku, jsou členy kontrolní komise:

A – Ing. Milan Špinka

B – Markéta Valková

C – Bc.Michal Novák

 

Kapitola IX – Hospodaření a majetek

IX.1. - Majetek spolku tvoří zejména finanční fondy, dlouhodobý hmotný majetek, dlouhodobý nehmotný majetek, dlouhodobý finanční majetek, pohledávky a jiná majetková práva

IX.2. - Zdroje majetku tvoří zejména:
A - členské příspěvky,
B - dary a podpory od třetích osob,
C - příjmy z činnosti spolku,
D - dotace z veřejných rozpočtů.

IX.3. - Hospodaření spolku se řídí ročním plánem činností a rámcovým rozpočtem schváleným členskou schůzí.
IX. 4. - Kdo porušením ustanovení kapitoly V bodu 4. těchto stanov způsobí spolku škodu, odpovídá za ni spolku dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
IX. 5. - Spolek je neziskovou organizací.
IX. 6. - Prostředky jsou používány výhradně v souladu s předmětem činnosti a k zajištění vlastního provozu spolku.
IX. 7. - Finanční prostředky spolku jsou vedeny v pokladně spolku nebo na jeho bankovním účtu. Podpisové právo k tomuto bankovnímu účtu mají vybraní členové výkonného výboru. Tyto členy volí na své první schůzi výkonný výbor.
IX. 8. - Vlastní účetnictví spolku vede výkonný výbor nebo jím pověřený člen spolku.
IX. 9. - Hospodaření spolku projednává a schvaluje členská schůze. Kontrolní komise provádí revizi hospodaření.

 

Kapitola X – Společná ustanovení

X.1. - Práva členů, kteří nesouhlasí s většinovým rozhodnutím členské schůze, nejsou těmito stanovami dotčena a mohou se svých nároků a práv domáhat u příslušného soudu. Podání návrhu k soudu nemá odkladný účinek na realizaci předmětných rozhodnutí.

X.2. - Doručování je možné buď písemně, na adresu uvedenou při registraci, nebo elektronicky, na e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Obě tyto možnosti jsou si rovnocenné. Stanovy mohou určit jiný způsob doručování

X.3. - Spolek vede evidenci členů spolku. Zápis nového člena provádí na svém zasedání výkonný výbor. Výmazy provádí výkonný výbor na svém nejbližším zasedání. Evidence členů nebude zpřístupněna.

X.4. – Zakladateli spolku jsou:

            A – Bc. Jan Ptáček

            B – Jaroslav Šrotýř

            C – Josef Kulhánek

 

Kapitola XI – Zánik spolku

XI.1. - Spolek zaniká dnem výmazu u příslušného státního orgánu.

XI.2. -Důvodem zániku spolku může být:

A – dobrovolné rozpuštění či sloučení s jinými spolky,

B – pravomocné rozhodnutí odpovědného státního orgánu,

C – usnesení mimořádné členské schůze, podpořený alespoň 2/3 členů spolku z důvodu, že v období nejméně 2 let se nekonala řádná členská schůze,

D – schválení usnesení výkonného výboru o rozpuštění spolku alespoň 2/3 členů spolku.

XI.3. - Při sloučení s jiným spolkem či organizací odpovídá výbor za vypořádání  majetkových i jiných práv.

XI.4. - Při zrušení spolku rozhodne členská schůze o určení likvidátora o majetkovém vypořádání.

 

Kapitola XII – Závěrečná ustanovení

XII. 1. - Spolek se zřizuje na dobu neurčitou.
XII. 2. - Spolek se registruje podle obecně závazných právních předpisů.
XII. 3. - Veškeré vnitřní předpisy vydané orgány spolku nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a s těmito stanovami. Budou-li v rozporu, jsou tyto části od počátku neplatné.

XII. 4. - Stanovy spolku nabývají účinnosti dnem registrace u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

 Ropáci on Tour, z.s., Bc. Jan Ptáček, předseda fanklubu